Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualności arrow Aktualności - Oddział Zdrowia Publicznego arrow Nabór na członków Wojew. Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - organizacje społeczne

Działalność

Nabór na członków Wojew. Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - organizacje społeczne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.06.2017.
OGŁOSZENIE
Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta.
 
W związku z kończącą się z dniem 31 grudnia 2017 r. pierwszą kadencją Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, na podstawie art. 67 e ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186, ze zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór na członków Komisji kandydatów organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz praw pacjenta.
Organizacje proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji, którzy spełniać powinni następujące warunki określone w art. 67e ust. 3 i 4 przedmiotowej ustawy:
 1. wykształcenie i doświadczenie
  1. posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
  2. posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz co najmniej przez okres 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych,
 2. posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta.
Z uwagi na powyższe zgłoszenie kandydata na członka Komisji powinno zawierać następujące załączniki:
 1. życiorys (curriculum vitae),
 2. dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat lub dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, względnie
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat lub dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej,
 5. oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury powoływania na członka Komisji. Ponadto organizacje zgłaszające kandydata do wymaganych dokumentów winny dołączyć statut oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatnie dwa lata, dokumentujące aktywność i doświadczenie w obszarze ochrony praw pacjenta.
Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem wymaganych dokumentów składać należy w terminie do 30 czerwca 2017 r. na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem „nabór na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”.
Zmieniony ( 08.06.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com